Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Regeringen föreslår utvidgning av utvidgade fåmansföretagsdefinitionen

Justering av 3:12-reglerna efter dom i Högsta förvaltningsdomstolen.

Regeringen föreslår i en promemoria från Finansdepartementet att den så kallade utvidgade fåmansföretagsdefinitionen i inkomstskattelagens 3:12-regler (inkomstskattelagen 57 kap. 3 §) ska justeras så att den får vidare omfattning.

Vid en bedömning av om alla verksamma delägare ska anses som en enda delägare, och företaget därmed ska anses vara ett fåmansföretag, ska hänsyn också tas till delägares eller någon närståendes verksamhet både i det företag som äger företaget som prövningen avser och delägares eller någon närståendes verksamhet i ett annat företag som ägs av det förstnämnda företaget.

Förslaget läggs fram efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen den 6 februari i år (mål nr 4163-16).

I domen slog HFD fast att de delägare som ska anses som en enda delägare vid tillämpningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen är de delägare som är eller har varit verksamma i det företag som prövningen avser eller i ett av detta företag ägt fåmansföretag. Enligt HFD ger lagen inte något utrymme att också räkna in delägare som är eller har varit verksamma i betydande omfattning i andra företag i koncernen.

Regeringen menar efter att ha tagit del av HFD:s dom att den nuvarande utformningen av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen därmed innebär att det är möjligt att kringgå 3:12-reglerna genom den aktuella företagsstrukturen, och föreslår därför en ändring av definitionen.

Regeringen motiverar också ändringsförslaget med det kapitalandelskrav som infördes den 1 januari 2014 och det tak för det lönebaserade utrymmet som föreslås i ett utkast till lagrådsremiss och som syftar till att begränsa storleken på det kapitalbeskattade utrymmet för delägare med små andelsinnehav.

Därför föreslår regeringen nu att även en delägare som är verksam i betydande omfattning i ett företag, som helt eller delvis, direkt eller indirekt, äger del i det företag som prövning avser, ska omfattas. Regeringen föreslår också att en delägare som är verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som helt eller delvis, direkt eller indirekt, ägs av det företag som äger del i det företag som prövningen avser ska omfattas.

Regeringen föreslår att ändringarna ska träda i kraft den 1 januari 2018 och tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter den 31 december 2017.

Finansdepartementets promemoria Justering av den utvidgade fåmansföretagsdefinitionen