Svea hovrätt har publicerat nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och familjemål.

Promemoriorna ersätter tidigare riktlinjer och är avsedda att vara ett stöd för parter och ombud i förberedelserna inför en huvudförhandling i hovrätten.

Riktlinjerna har tagits fram av Svea hovrätts viceordförandekonferens, som består av hovrättens hovrättsråd som också har befattningen vice ordförande på avdelning. Konferensen sammanträder regelbundet i syfte att främja en enhetlig praxis i hovrätten.

Läs promemorian om sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål hittar du här.

Läs promemorian om sakframställning och framläggande av bevisning i dispositiva tvistemål och familjemål här.