Sveriges advokatsamfund kan inte ställa sig bakom förslagen till ändringar i miljöbalken som Klimaträttsutredningen föreslår i betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21), med undantag för tilläggen i miljöbalken 2 kap. 5 § om att hushållningsprincipen ska omfatta även material och i 24 kap. 8 § om att begränsa omfattningen av prövningens för ansökningar om tillstånd till ändringar med syfte att minska utsläpp av växthusgaser. Det skriver Advokatsamfundet i sitt remissyttrande.

Enligt Advokatsamfundet är de författningsändringar som utredningen föreslår till helt övervägande delar symboliska. Advokatsamfundet bedömer att ändringarna inte skulle medföra några märkbara skillnader i förhållande till de bestämmelser som gäller nu, och att det av konsekvensanalysen i utredningen framgår att effekten på växthusgasutsläppen är mycket osäker. Utredningen beaktar inte heller stora industriella satsningar som sker för att reducera industrins klimatavtryck, vilket enligt Advokatsamfundet är en brist.

Advokatsamfundet anser också att utredningens utgångspunkt – att EU:s utsläppshandelssystem inte fungerar för att reducera växthusgasutsläppen i Sverige och att den flexibilitet som handelssystemet ger utrymme för bör begränsas i så stor utsträckning som möjligt – är olämplig. Enligt Advokatsamfundet innebär de föreslagna förtattningsändringarna att utrymmet för samhällsekonomiskt effektiv utsläppsminskning minskas. Det försvagar de svenska företagens konkurrenskraft inom EU.

Advokatsamfundets remissyttrande över betänkandet En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden (SOU 2021:21)