Regeringen har uppdragit åt Domstolsverket att göra en utvärdering av lagändringen 2018 som innebär att ett målsägandebiträdes förordnande inte kvarstår automatiskt i överrätt. Domstolsverket ska utvärdera om lagändringen har uppnått sitt syfte och utvärdera andra eventuella konsekvenser av lagändringen. Under arbetet ska Domstolsverket samråda med Åklagarmyndigheten och Sveriges advokatsamfund. Uppdraget ska redovisas till regeringen senast den 1 april 2022.

Regeringen har givit uppdraget till Domstolsverket mot bakgrund av att riksdagen har tillkännagett för regeringen att regeringen bör göra en sådan utvärdering.

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU25 med tillkännagivande till regeringen om att en utvärdering bör göras