Advokatsamfundet anser att det måste finnas möjlighet för offentliga försvarare och målsägandebiträden att sätta annan i sitt ställe (substitution) under förundersökningen och att det inte bör kräva rättens tillstånd.

I en hemställan till Justitiedepartementet begär Advokatsamfundet att ett förtydligande med den innebörden införs i 21 kap. 6 § tredje stycket rättegångsbalken och i 4 § tredje stycket lagen (1988:609) om målsägandebiträde. Det är samma hemställan som Advokatsamfundet gjorde redan 2015 i sitt yttrande över betänkandet Rättvisans pris (SOU 2014:86).

Advokatsamfundet påtalar i skrivelsen till Justitiedepartementet att det förekommer vitt skilda uppfattningar bland rättens aktörer om de rättsliga förutsättningarna för att en offentlig försvarare eller ett målsägandebiträde ska få sätta annan i sitt ställe under förundersökningen, liksom om vilken inverkan en substitution utan rättens tillstånd ska ha för möjligheten till ersättning.

När offentliga försvarare begär rättens tillstånd för att sätta annan i sitt ställe vid polisförhör intar vissa domstolar hållningen att det inte är rättens sak att besluta om det, medan andra domstolar intar motsatt ståndpunkt.

Advokatsamfundet konstaterar att detta inte är acceptabelt ur ett rättssäkerhetsperspektiv. Därför är det nödvändigt att frågan snarast klargörs genom lagstiftning.

Advokatsamfundets hemställan till Justitiedepartementet om substitutionsmöjligheter