Regeringen utsåg i dag den 28 oktober advokat Leif Ljungholm till ledamot i styrelsen för den nya myndigheten Institutet för mänskliga rättigheter.

Leif Ljungholm är vice ordförande i Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd. Han var ordförande i Advokatsamfundet 1996–1999.

Leif Ljungholm
Leif Ljungholm. Foto: Micke Lundström

Institutet för mänskliga rättigheter startar sin verksamhet den 1 januari 2022. Institutet placeras i Lund. Styrelsen för Institutet för mänskliga rättigheter består av 7 personer. Sammanlagt hade universitet, högskolor, föreningar, institutioner med flera nominerat 57 personer till styrelsen. Leif Ljungholm hade nominerats av Sveriges advokatsamfund. Styrelsen ska leda institutet och anställa en direktör som myndighetschef.

Inom styrelsen ska det, enligt lagen om Institutet för mänskliga rättigheter, finnas ledamöter med sakkunskap inom området mänskliga rättigheter och erfarenhet av kvalificerat arbete inom områdena det civila samhället, rättsväsendet och advokatverksamhet, samt forskning och högskoleutbildning. Enligt lagen ska regeringen begära in förslag till ledamöter från institutets råd, Sveriges advokatsamfund och universiteten och högskolorna. Eftersom något råd ännu inte inrättats har regeringen i stället begärt in förslag från berörda organisationer inom det civila samhället.

Ledamöter i styrelsen för institutet från och med den 1 januari 2022 är

  • Annika Jyrwall Åkerberg, senior legal adviser, Civil Rights Defenders  
  • Elisabeth Rynning, docent, f.d. chefsjustititeombudsman          
  • Leif Ljungholm, advokat    
  • Negin Tagavi, biträdande VD, Fryshuset                  
  • Niklas Martti, internationell projektledare, RFSL
  • Pål Wrange, professor i folkrätt, Stockholms universitet
  • Titti Mattsson, professor i offentlig rätt, Lunds universitet

Institutet för mänskliga rättigheter

Institutet för mänskliga rättigheter ska främja säkerställandet av de mänskliga rättigheterna i Sverige, med utgångspunkt i svensk grundlag, den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna och andra förpliktelser inom området mänskliga rättigheter som är folkrättsligt bindande för Sverige.

Institutet ska även fullgöra de uppgifter som en oberoende nationell mekanism har enligt konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Institutet ska särskilt följa, undersöka och rapportera om hur de mänskliga rättigheterna respekteras och förverkligas, lämna förslag till regeringen om de åtgärder som behövs för att säkerställa de mänskliga rättigheterna, ha kontakter med internationella organisationer och även i övrigt delta i internationellt samarbete och främja utbildning, forskning, kompetensutveckling, information och ökad medvetenhet om de mänskliga rättigheterna.

Institutet ska inte pröva enskilda klagomål om kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Lagen (2021:642) om Institutet för mänskliga rättigheter