Under våren i år började Polismyndigheten att använda en omstridd app för ansiktsigenkänning. Syftet var att i stora bildmängder kunna hitta både misstänkta och brottsoffer, exempelvis barn som utsätts för sexuella övergrepp. Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, ansåg dock att användningen av appen stred mot brottsdatalagen. Myndigheten påförde därför Polismyndigheten en sanktionsavgift.

Frågan har nu prövats av Förvaltningsrätten i Stockholm, som inte ändrade inte det överklagade beslutet. Förvaltningsrätten bedömer att Polismyndigheten har brustit i kravet på att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa och kunna visa att behandlingen av personuppgifter är författningsenlig och att den registrerades rättigheter skyddas. Inte heller har Polisen levt upp till kravet på att genomföra en konsekvensbedömning innan behandlingen påbörjades. Slutligen har Polismyndigheten, enligt förvaltningsrätten, inte visat att behandlingen av biometriska uppgifter i applikationen varit absolut nödvändig för ändamålet med behandlingen.

Mål 4756-21