Enligt 8 kap. 7 § tredje stycket rättegångsbalken får Sveriges advokatsamfunds disciplinnämnd, om det finns särskilda skäl, ålägga en advokat som tilldelas en varning att betala en straffavgift till advokatsamfundet. Straffavgiften får enligt rättegångsbalken vara lägst 1 000 kr och högst 50 000 kr. Högsta belopp har inte ändrats sedan 1997.

Vid sammanträde den 22 januari 2021 beslutade Advokatsamfundets styrelse att tillsätta en arbetsgrupp med uppdrag att se över om det föreligger skäl att höja taket för straffavgiften samt att identifiera och utreda därmed sammanhängande frågeställningar, särskilt i fråga om överklagbarhet av beslut om straffavgift. Arbetsgruppen fick i uppdrag att lämna förslag till styrelsen på de förändringar som arbetsgruppen fann erforderliga.

Arbetsgruppen, som lämnade en statusrapport till styrelsens sammanträde den 10 juni 2021, har nu i en omfattande rapport avgett sitt slutliga förslag till styrelsen. Arbetsgruppens förslag inkluderar ändringar i såväl rättegångsbalken som Advokatsamfundets stadgar och vägledande regler om god advokatsed och innefattar, vad gäller belopp, att spannet för straffavgiften bör ha ett lägsta belopp om 10 000 kr och ett högsta belopp om 250 000 kr. Att straffavgiften ska kunna uppgå till högst 250 000 kr har arbetsgruppen funnit vara en lämplig avvägning efter att ha sammanvägt en stor mängd faktorer.

Arbetsgruppen har, mot bakgrund av den föreslagna ändringen, vidare funnit att den advokat som ålagts en straffavgift ska beredas möjlighet att överklaga beslutet. Överinstansen ska vid sin prövning, om det finns skäl, kunna bestämma straffavgiften till ett lägre belopp eller besluta att ingen straffavgift alls ska vara förenad med den varning som disciplinnämnden har tilldelat advokaten.

Vad gäller frågan om överinstans har arbetsgruppen inte funnit det realistiskt att räkna med att Högsta domstolen – som annars utgör enda överinstans i advokatärenden – skulle få befatta sig med dessa. För att säkerställa att advokaters yrkesfrågor hanteras av en instans med specialistkompetens föreslås i stället att en särskild straffavgiftsnämnd ska inrättas. Straffavgiftsnämnden ska bestå av såväl advokater med särskild kunskap inom advokatetik som externa ledamöter, som kan tillföra viktig straffrättslig eller annan kompetens.

För att arbetsgruppens förslag ska kunna genomföras krävs både lagändringar, som beslutas av riksdagen, och stadgeändringar, som beslutas av Advokatsamfundets fullmäktige och som ska fastställas av regeringen. Innan fullmäktige fattar beslut ska dessutom samfundets avdelningar ges tillfälle att behandla det aktuella förslaget på ett avdelningsmöte och sedan yttra sig över det.

Styrelsen har på sitt sammanträde den 1 oktober 2021 beslutat att förslaget, för fortsatt beredning, ska gå på remiss till avdelningarna för behandling på avdelningsmöten.

Slutrapport från arbetsgruppen för översyn av straffavgiften