Advokatsamfundet har inget emot att förundersökningar och brottmål av okomplicerad natur handläggs snabbt och smidigt så länge som rättssäkerheten upprätthålls fullt ut för den som misstänks för brott. Det konstaterar Advokatsamfundet i sitt remissyttrande över betänkandet Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46). Utredningen har lämnat förslag för hur det snabbförfarande för småmål, som testats i landet under några år, ska göras permanent.

Advokatsamfundet pekar dock i sitt remissvar på de delar av förslagen där rättssäkerheten brister. En sådan brist är att det snabbare utredningsförfarandet ökar risken för att felaktiga utsagor, kanske lämnade i affekt eller under svår stress. Det är därför, enligt Advokatsamfundet nödvändigt att misstänkta som förnekar brott biträds av försvarare redan vid inledande förhör. Detta gäller särskilt unga som misstänks för brott.

Advokatsamfundet anser också att den föreslagna ordningen där en polis kan sätta ut datum för huvudförhandling redan vid ingripandet riskerar att skapa förvirring om de olika myndigheternas roller. Samfundet avstyrker därför förslaget i denna del och anser att det ankommer på domstolen, och inte på någon annan myndighet, att sätta ut mål till förhandling.

Även förslaget om förhandsgodkännande av strafföreläggande får kritik av Advokatsamfundet, och beskrivs som bristfälligt ur rättssäkerhetssynpunkt.

Advokatsamfundet anser dessutom att det saknas definitioner av vissa nyckelbegrepp i betänkandet, som ”snabbförfarande” och ”brott av enkel beskaffenhet”.

Läs remissvaret.

Snabbare lagföring – ett snabbförfarande i brottmål (SOU 2021:46)