Europeiska advokatdagen (European Lawyers Day) – 25 oktober 2017

I dag den 25 oktober 2017 firas den europeiska advokatdagen, European Lawyers Day, över hela Europa. På den europeiska advokatdagen uppmärksammas de gemensamma kärnvärden som ligger till grund för advokatyrket i hela Europa och den europeiska advokatens roll för att upprätthålla rättssäkerhet och skydda mänskliga rättigheter i en demokratisk rättsstat. Detta är fjärde året som CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, uppmärksammar den särskilda roll som advokater har i EU:s medlemsländer. Årets särskilda tema är den digitaliserade advokatrollen. (Se CCBE:s affisch om europeiska advokatdagen 2017.) Detta är en fråga som diskuteras flitigt i Sverige och som bland annat kommer att vara föremål för diskussion under årets Advokatdagar.  

Advokater har ett ansvar som sträcker sig längre än att företräda sin klient i ett enskilt ärende. Det är en vedertagen grundsats att det åligger advokater vid utförande av sitt uppdrag för en klient, att göra detta utifrån en vidare etisk kontext, än bara själva domstolsförhandlingen eller rådgivningen i det speciella fallet. Skälet till denna inställning är att advokaten har ett åtagande inte bara gentemot klienten, utan också mot samhället i stort. Denna utgångspunkt gäller även om advokater i Sverige inte anses ha någon egentlig lojalitetsplikt mot annan än klienten, till skillnad från vad som gäller särskilt i common law-jurisdiktioner, där advokaten också är en domstolens tjänare, med en utvidgad lojalitetsplikt mot domstolen. Men, det är en annan sak. Det vidare samhällsansvaret är detsamma oavsett rättslig tradition. Advokaten har därför till uppgift att såväl inom ramen för det enskilda advokatuppdraget, som utanför detta, medverka till att rättssäkerhet och rättsstatliga principer alltid upprätthålls. Advokaten ska värna den demokratiska rättsstaten med de fri- och rättigheter den ska skydda. Men detta räcker inte. I advokatrollen ingår även ett vidgat socialt ansvar som sträcker sig längre än att värna rättsstaten. Det handlar om ett samhällsansvar också för nuvarande och kommande generationer. Det är inte så konstigt. Ett sådant ansvar bär vi alla på ett moraliskt plan. Men advokater har därutöver ett ansvar som följer av kraven på uthållighet och regler om företagens sociala ansvar, Corporate Social Responsibility, CSR.

För advokater innefattar samhällsansvaret att bidra till att människor får tillgång till rättssystemet (access to justice). En alltför stor del av svenska folket saknar denna möjlighet. Rätten att få sin sak prövad är en grundläggande rättighet som inte bara ska vara förbehållen den välsituerade delen av befolkningen.

Bristen på rättskultur, rättsövergrepp och korruption förekommer i såväl utvecklingsländer, som inom EU. I sådana länder är det särskilt viktigt att värna grundläggande rättsprinciper som advokaters och domares oberoende, ytterst i syftet att skydda den enskildes rättigheter. Hoten mot rättsstaten och hoten mot advokaters och domares oberoende förekommer på många ställen och finns som bekant numera också på mycket nära håll i Europa. Utvecklingen i Ungern, Slovakien och Polen förfärar, för att inte tala om Ryssland och Turkiet. På många håll fängslas och torteras advokater av det enda skälet att de utför sitt uppdrag.

Advokatyrkets framtida utmaningar är särskilt i år ett centralt tema. Vad är det som driver förändringen av advokatyrket? Globaliseringen och teknikutvecklingen är självklara parametrar. Men kvalitet, kunskap, klientstöd och advokatetik är minst lika, om inte starkare, påverkansfaktorer än många andra mer exotiska faktorer som robotar, betalningsmodeller, externt ägande och kommersialisering av advokatbyråer eller ekonomiska kriser. Advokatyrket handlar nämligen om förtroende. Klient betyder skyddsling. Detta gäller såväl den klient som ska förhandla ett avtal om köp av ett utländskt företag, som den klient som står åtalad misstänkt för ett brott. Då hjälper inga robotar. Då krävs människor av kött och blod med erfarenhet och kunskap. Detta innebär dock inte att även advokatyrket, i likhet med alla andra samhällsfunktioner, inte skulle förändras och påverkas av teknikutveckling och andra faktorer.

Generalsekreterare Anne Ramberg

European Lawyers Day 2017