Högsta domstolen, HD, har beslutat att pröva om ombud kan ha rätt till ersättning för rättegångskostnader för det arbete de lagt ner för att freda sig mot motpartens krav på dem.

De båda ombuden som fått prövningstillstånd för sitt överklagande, företrädde ett företag i en tvist. När deras huvudman sedan gick i konkurs yrkade motparten att de båda ombuden skulle svara solidariskt med sin huvudman enligt 18:7 RB, och därför stå för motpartens rättegångskostnader. 

Enligt tingsrätten fanns inga förutsättningar att ålägga ett företag som satts i konkurs betalningsansvar för motpartens rättegångskostnader. Som en följd av detta avvisade tingsrätten också kravet på att de båda ombuden skulle stå för kostnaderna. Dessförinnan hade dock tingsrätten ålagt de båda ombuden att yttra sig i frågan.

Enligt de båda ombuden har motpartens krav på dem i kombination med tingsrättens begäran om ett yttrande inneburit arbete för dem. Då kraven avvisades av tingsrätten bör, menar ombuden, motparten stå för deras rättegångskostnader.

Yrkandet om ersättning till de båda ombuden avvisades av både tingsrätten och hovrätten, som fann att rättegångsombud inte kan anses ha en självständig rätt till ersättning för rättegångskostnad enligt 18 kap rättegångsbalken, och att de båda ombuden i detta mål inte hade ställning som part.

Ombuden överklagade hovrättens beslut till HD, med motiveringen att det är av vikt för ledningen av rättstillämpningen att det klargörs vem som ska stå för kostnaderna för ett ombuds arbete när det krävs för att bemöta ett yrkande om solidariskt betalningsansvar, då detta inte vinner framgång. Enligt ombuden saknas såväl lagstiftning som praxis och uttalanden i doktrinen i denna fråga.

Nu har alltså högsta domstolen beviljat prövningstillstånd.

HD, Protokoll vid tillståndsprövning 2017-10-23, mål nr Ö 2583-17