Kriminella lyckas ofta undkomma telefonavlyssning genom att byta telefon eller sim-kort. Utredningen om hemlig dataavläsning ska nu på regeringens uppdrag utreda om avlyssningsbeslut kan knytas till personer istället för till telefonnummer.

Idag fattas beslut om hemlig avlyssning och hemlig övervakning av elektronisk kommunikation kopplat till ett visst telefonnummer eller en e-postadress. Varje gång den misstänkte byter telefonnummer eller e-postadress måste därför ett nytt beslut om avlyssning eller övervakning fattas. Under tiden kan den misstänkte undgå avlyssning.

Regeringen har nu lämnat ett tilläggsuppdrag till Utredningen om hemlig dataavläsning. Utredningen ska analysera om man i stället kan koppla tvångsmedelstillståndet till den person som är föremål för åtgärden. De brottsbekämpande myndigheterna skulle därmed kunna få till stånd en effektivare övervakning.

Utredningen har i uppdrag att undersöka om det bör införas bestämmelser om hemlig dataavläsning i svensk rätt (dir. 2016:36). Det nya uppdraget ska redovisas senast den 13 april 2018.

Dir. 2017:102 Tilläggsdirektiv till Utredningen om hemlig dataavläsning (Ju 2016:12)