Den 20 juli förra året trädde den tillfälliga lagen om begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige i kraft. Lagen innebär bland annat att det huvudsakligen beviljas tidsbegränsade uppehållstillstånd. Den som bedöms vara flykting ges uppehållstillstånd i tre år, medan alternativt skyddsbehövande får uppehållstillstånd i 13 månader.

Den 20 augusti gick de första tidsbegränsade uppehållstillstånden ut, och Migrationsverket arbetar nu med att bedöma ansökningar om förlängning i ytterligare två år. Det visar sig nu att nästan alla de som ansökt om förlängning enligt Migrationsverkets bedömning har ett fortsatt skyddsbehov: av 4 431 prövade ansökningar om förlängning har hela 4 424 fått bifall.

Bakom det fåtal som har fått avslag på sina ansökningar om förlängning finns flera olika orsaker. En är att det tidigare fanns hinder för utvisning som nu försvunnit. Andra skäl kan vara att den sökande har visat sig ha en annan identitet än den uppgivna, eller att personen har begått grova brott.