Brottsförebyggande rådet, Brå, har publicerat en kortanalys. Den visar att återfallen i brott bland dem som friges från anstalt minskade från 2003 till 2010. Minskningen tycks framför allt hänga samman med en förändrad klientsammansättning: Faktorer som ålder, tidigare belastning, typ av brott och utdömd strafftid spelar in.

I kortanalysen jämför Brå den återfallsstatistik som produceras av Brå respektive av Kriminalvården. Myndigheternas statistik skiljer sig åt både när det gäller syfte och i de definitioner som används.

Från början av 00-talet till i dag har andelen återfall efter frigivning från fängelse minskat från 55 procent till omkring 40 procent enligt Kriminalvårdens statistik. En liknande utveckling finns även i Brås statistik.

Generellt uppvisar Brås återfallsstatistik en högre nivå än Kriminalvårdens. Det har flera olika förklaringar. En förklaring är att Brå mäter återfall i ny lagföring, medan Kriminalvården endast mäter återfall i ny kriminalvårdspåföljd.

Brås analys visar att olika grupper utifrån kön, ålder, tidigare belastning, brottstyp och utdömd strafftid har olika risk att återfalla efter frigivning från anstalt. Exempelvis har unga personer, i synnerhet 18–20-åringar, en större risk att återfalla efter frigivning, samtidigt som äldre personer, i synnerhet 60 år eller äldre, har en mindre risk att återfalla efter frigivning. Likaså har personer med 2–6 månaders strafftid större risk att återfalla, samtidigt som personer med strafftider över 2 år har en mindre risk att återfalla. Sexualbrottsdömda har också en mindre risk att återfalla, men personer dömda för tillgreppsbrott en större risk att återfalla.

Klientsammansättningen i landets anstalter har förändrats. Andelen personer 50 år eller äldre i anstaltspopulationen har ökat sedan åtminstone början av 00-talet. Likaså har andelen personer med 2–6 månaders strafftid minskat under samma tid, och andelen sexualbrottsdömda har ökat. Kortanalysen visar att den stadiga minskningen av återfallen bland frigivna från anstalt som har skett sedan början av 00-talet till stor del kan förklaras av förändringar i klientsammansättningen vad gäller ålder, tidigare belastning, strafftid och liknande, även om ytterligare faktorer har påverkat återfallen.

Utvecklingen av återfall efter fängelse. Beskrivning av Brås och Kriminalvårdens statistik och analys av en möjlig förklaring till minskningen. Brå kortanalys 4/2017