JO riktar kritik mot en rådman vid Västmanlands tingsrätt, för att denne väntat allt för länge med att meddela dom i fyra olika mål. Rådmannen har bland annat skjutit upp domarna, med hänvisning till hög arbetsbelastning och att domskrivandet krävt mer tid, vid sammanlagt 18 tillfällen, så att de har meddelats mellan två och en halv vecka och nästan två månader efter de avslutade huvudförhandlingarna. Bland målen fanns ett vårdnadsmål och två brottmål med häktade personer.

Den kritiserade rådmannens närmaste chef, chefsrådmannen vid tingsrätten, fick enligt JO-beslutet kännedom om att rådmannen vid flera tillfällen skjutit upp tidpunkten för att meddela dom i februari i år. Han diskuterade då detta med rådmannen, som sade sig vara medveten om kraven på att domar ska meddelas skyndsamt. Trots detta upprepades mönstret med försenade domar.

Enligt rättegångsbalken 30 kap. 7 § andra stycket ska dom i brottmål meddelas inom en vecka om den tilltalade är häktad, och i andra fall senast inom två veckor. Endast om det finns synnerliga hinder kan detta skjutas upp. I tvistemål säger rättegångsbalken att dom ska meddelas inom två veckor, om inte synnerligt hinder föreligger.

JO anser att rådmannen med sitt agerande har åsidosatt sina skyldigheter i anställningen på ett sätt som utgör en tjänsteförseelse enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, LOA. Enligt JO bör rådmannen tilldelas en disciplinpåföljd. JO har därför överlämnat ärendet till Statens ansvarsnämnd för en bedömning.

Läs beslutet.