Högsta förvaltningsdomstolen har i en dom av den 20 juni 2017 uttalat att styrelsearvode ska redovisas som inkomst av tjänst.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 20 juni 2017 i mål nr 278-17

Skatteverket har i anledning av domen lämnat rättslig vägledning och uttalat att verkets tidigare ställningstagande att under vissa omständigheter redovisa styrelsearvode som näringsverksamhet inte längre kan tillämpas.

Skatteverkets rättsfallskommentar

I anledning av detta uttalande har Advokatsamfundet kontaktat Skatteverket och påtalat de konsekvenser för advokatkåren som domen innebär. Diskussion pågår hur frågan för framtiden bör lösas och Advokatsamfundet återkommer inom kort med vidare besked.