I sitt ingående remissyttrande över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62) avstyrker Advokatsamfundet de förslag som förs fram i promemorian.

Enligt Advokatsamfundet medför både den lagstiftningsteknik som har valts och bristerna i de underliggande analyserna att förslaget kan skapa osäkerhet om kriminaliseringens omfattning och att det ytterligare kan bidra till de problem som redan finns med det svåröverskådliga och svårgenomträngliga regelverket. Advokatsamfundet ifrågasätter också hur de straffbestämmelser som föreslås ska kunna tillämpas i praktiken. Därför, menar Advokatsamfundet, är den föreslagna lagstiftningen varken effektiv eller trovärdig som ett redskap i kampen mot internationell terrorism.

Advokatsamfundet anser att det inte heller har gjorts tillräckliga analyser om nödvändighet och proportionalitet när det gäller den kriminalisering som föreslås och de straffprocessuella tvångsmedel som hänger samman med kriminaliseringen. Därför ifrågasätter Advokatsamfundet förslaget från ett legalitetsperspektiv.

Advokatsamfundet anser vidare att förslaget att slopa kravet på dubbel straffbarhet i sig strider mot sedvanliga straffrättsliga principer som är en förutsättning för ett rättssäkert brottmålsförfarande.

Advokatsamfundet anser också, utifrån de svåra gränsdragnings- och tillämpningsproblem som skulle uppstå med den föreslagna lagstiftningen, att det finns risk för att kriminaliseringen i vissa fall skulle kunna inskränka föreningsfriheten – som är skyddad i regeringsformen – och dessutom påverka den internationella humanitära rätten negativt.

Advokatsamfundets remissyttrande över promemorian Ett särskilt straffansvar för deltagande i en terroristorganisation (Ds 2017:62)