Skatteverket föreslår i promemorian Några frågor om arbete mot skattebrott utökade områden inom vilka Skatteverket på eget initiativ ska kunna bedriva brottsbekämpande verksamhet och hur uppgifter ska kunna lämnas mellan Skatteverkets olika verksamhetsgrenar.

Sveriges advokatsamfund menar att det finns avsevärda brister i fråga om skyddet för den personliga integriteten och oskuldspresumtionen i förslaget, och motsätter sig den föreslagna utökningen av områden där Skatteverket på eget initiativ ska kunna bedriva brottsbekämpande verksamhet.

Advokatsamfundet ifrågasätter också om förslaget med uppgiftslämnande mellan Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet till Skatteverkets övriga verksamheter inte innebär ett brott mot oskyldighetspresumtionen. Samfundet menar att förslaget måste kompletteras med en bedömning hur förslaget förhåller sig till Europadomstolens praxis kring den enskildes rätt att inte behöva belasta sig själv.

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här