Regeringen har idag, den 15 mars, beslutat om en proposition för göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

Den nya lagen innebär ett förtydligande av att domstolar och rättstillämpare ska beakta de rättigheter som följer av barnkonventionen. Barnets rättigheter ska beaktas vid avvägningar och bedömningar som görs i beslutsprocesser i mål och ärenden som rör barn.

En inkorporering av barnkonventionen bidrar också till att synliggöra barnets rättigheter. Det är ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2020.

Läs mer på regeringen hemsida