Justitiedepartementet föreslår i betänkandet Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) bland annat att en ny domarbefattning – adjungerat råd – ska införas och det likt idag ska finnas en offentlighet i ansökningsförfarandet av domare.

Sveriges advokatsamfund är skeptiskt till att dessa förslag kommer att leda till en breddad rekrytering till domaryrket.

Advokatsamfundet menar att förslaget om en ny domarbefattning för kvalificerade och erfarna jurister såsom advokater riskerar att motverka en öppen domarrekrytering eftersom en anställning som adjungerat råd vore förenat med betydande problem och kostnader för en advokat.

Advokatsamfundet menar att offentlighet i ansökningsförfarandet av domare likt dagens har en hämmande effekt bland advokater och efterfrågar istället en mer omfattande sekretess. I sitt yttrande skriver Advokatsamfundet:”För de allra flesta advokater som driver verksamhet tillsammans med andra advokater är det inte möjligt att offentligt ansöka om en anställning som domare. Detta med hänvisning till den brist på lojalitet som en arbetsgivare eller delägarkollegor på en advokatbyrå riskerar att tillskriva den medarbetare, som offentligt förklarar sin vilja att lämna verksamheten. Även klienter till advokaten kan komma att uppfatta saken på samma sätt.”

Läs hela advokatsamfundets yttrande här