Den som är under 18 år får enligt lagen om unga lagöverträdare häktas bara om det finns synnerliga skäl, vilket innebär mycket högt ställda krav.

Trots att flera internationella organ – FN:s tortyrkommittéer, Europarådets tortyrkommitté, FN:s specialrapportör mot tortyr och FN:s barnrättskommitté – återkommande har kritiserat Sverige för att personer under 18 år isoleras i häkte, har antalet minderåriga i häktena ökat.

Under 2017 satt 178 minderåriga häktade i Sverige.

Häktes- och restriktionsutredningen föreslog 2016 lagändringar så att bland annat isolering av minderåriga skulle förbjudas, men utredningens förslag i betänkandet Färre i häkte och minskad isolering (SOU 2016:52) har inte lett till några lagstiftningsåtgärder.

I sitt remissyttrande över Häktes- och restriktionsutredningens betänkande påminde Advokatsamfundet om att samfundet och dess ledamöter under lång tid och i en mängd olika sammanhang har pekat på kritiken och påpekat de brister som det svenska rättssystemet hittills har uppvisat från ett grundläggande rättssäkerhetsperspektiv. Det har särskilt gällt användningen av häktning för barn och unga lagöverträdare.

Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg framhåller att domstolarna måste ställa höga krav på att åklagarna motiverar varför det är nödvändigt med restriktioner.

– Den omständigheten att det rör sig om ett allvarligt brott är i sig inte ett skäl för att man ska frångå de grundläggande principerna när det gäller barn, säger Anne Ramberg till Sveriges Radio P4 Göteborg.

Sveriges Radio P4 Göteborg den 22 mars 2018: ”Allt fler unga misstänkta får sitta häktade”