I sitt remissyttrande över slutbetänkandet från Utredningen om självkörande fordon på väg, Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16), avstyrker Advokatsamfundet utredningens förslag. Samfundet konstaterar att det i saknas förslag i utredningen till lagstiftning som reglerar frågorna enhetligt och utförligt. Flera avgörande straffrättsliga ansvarsfrågor och andra ansvarsfrågor måste till exempel lösas innan förslaget kan leda till lagstiftning.

Enligt Advokatsamfundet finns det uppenbara problem med att effektivt kriminalisera ageranden av en förare av ett självkörande fordon, om det inte går i praktiken att kontrollera vem som är förare och om föraren till exempel brister i nykterhet eller vakenhet. Det problemet med kriminaliseringen tas inte upp  i slutbetänkandet. Risken är uppenbar att en kriminalisering blir så ineffektiv att den inte ger önskad effekt, menar samfundet.

Advokatsamfundets remissyttrande över slutbetänkandet Vägen till självkörande fordon – introduktion (SOU 2018:16)