Det polska domarrådet, KRS (Krajowa Rada Sądownictwa), stängs av från det europeiska domarrådsnätverket ENCJ. Orsaken är att den polska regeringen vägrar att vidta några åtgärder med anledning av EU-kommissionens rekommendation om att Polen ska upphäva de radikala förändringar av domstolsväsendet i landet som har genomförts.

ENCJ tror att det polska domarrådet inte står fritt från politisk styrning.

I ett uttalande säger ENCJ: ”De extrema omständigheterna i det här särskilda fallet har lett till beslutet. Medlemsstaterna är fria att organisera sina domstolsväsenden på det sätt de finner lämpligt, men det finns vissa miniminormer som måste följas.”

De nyligen genomförda reformerna innebär bland annat att Polens regering, inklusive presidenten – i stället för ledamöterna av domarrådet – blir ansvarig för att utse domare.

”Ett villkor för medlemskap i ENCJ är att institutionerna är självständiga från den verkställande och lagstiftande makten, och att de tryggar det slutliga ansvaret för stöd till domarkåren i dess självständiga rättskipning. ENCJ är oroligt för att KRS inte längre uppfyller det villkoret, som följd av de nya reformerna i Polen”, säger ENCJ.