Migrationsöverdomstolen konstaterar i två domar i dag att lagen om ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa ensamkommande asylsökande, den så kallade gymnasielagen, får tillämpas.

Migrationsöverdomstolen anser inte att stadgad ordning enligt grundlagen har åsidosatts när lagen kom till. Bestämmelsen om sänkt beviskrav strider inte heller mot aktuella EU-regler.

I målet UM 12649-18 tarMigrationsöverdomstolen ställning till om det fanns sådana brister i beredningen av lagstiftningsärendet när bestämmelsen om sänkt beviskrav för sökandens identitet i gymnasielagen kom till, var så bristfällig att stadgad ordning har satts åt sidan i något väsentligt hänseende. I så fall skulle lagen inte få tillämpas enligt regeringsformen 11 kap. 14 §. Migrationsdomstolen i Malmö fanns i sin dom att regeringsformens beredningskrav inte var uppfylld när det gällde bestämmelsen om beviskravet.

Men Migrationsöverdomstolen konstaterar att förslaget bereddes ytterligare, efter att kritik hade riktats mot regeringens beredning av förslaget, innan riksdagen beslutade om den nya bestämmelsen.

Sammantaget anser Migrationsöverdomstolen att stadgad ordning inte har satts åt sidan i något väsentligt hänseende när bestämmelsen kom till. Därför får bestämmelsen om sänkt beviskrav för sökandens identitet tillämpas.

I målet UM 13063-18 bedömer Migrationsöverdomstolen frågan om avsteget från kravet på klarlagd identitet i gymnasielagen strider mot EU-reglerna.

Migrationsöverdomstolen anser att EU-reglerna inte hindrar ett sänkt beviskrav för sökandens identitet när frågan om uppehållstillstånd prövas för en utlänning som redan vistas i Sverige på det sätt som anges i lagen.

I EU-reglerna finns bestämmelser om villkoren för att utlänningar ska kunna resa in på medlemsstaternas territorium och vilka kontroller som ska göras vid inresa. Bestämmelserna gäller vid passage av EU:s yttre gränser. Av EU-domstolens praxis framgår att bestämmelserna inte reglerar situationen för utlänningar som redan vistas i en medlemsstat.

Mot bakgrund av att det redan finns praxis från EU-domstolen anser Migrationsöverdomstolen att det inte är nödvändigt med ytterligare klargöranden från EU-domstolen.