Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Beslut i ärende mot advokat Elisabeth Massi Fritz

Disciplinnämnden beslöt den 27 augusti 2018 att tilldela advokat Elisabeth Massi Fritz varning med högsta straffavgift om 50 000 kronor. Nämnden bestod vid sin prövning av åtta ledamöter. Nämnden var inte enig. Fyra ledamöter och generalsekreteraren ville utesluta Elisabeth Massi Fritz, medan fyra ledamöter tilldelade henne varning med högsta straffavgift. För uteslutning krävs att sex ledamöter är ense om påföljden uteslutning, varför påföljden stannar vid varning med högsta straffavgift.

Beslutet kan inte överklagas av advokaten. Justitiekanslern får emellertid överklaga beslutet hos Högsta domstolen.

De som önskar ta del av beslutet, vilket innehåller nämndens bedömning jämte två skiljaktiga meningar, kan beställa detta hos registrator@advokatsamfundet.se.