Regeringen vill ge Skatteverket rätt att på eget initiativ arbeta mot ett stort antal brott. Ett förslag om en ändring i lagen (1997:1024) om Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet har nu lämnats till Lagrådet för remissbehandling.

Bland de brott Skatteverket ska få arbeta mot finns olovlig identitetsanvändning och urkundsförfalskning, om brotten har samband med Skatteverkets verksamhet, samt penningtvättsbrott. Syftet med den föreslagna lagändringen är att förstärka Skatteverkets brottsbekämpande verksamhet.

Förslaget om att ge Skatteverket en utökad och mer självständig roll i brottsbekämpningen presenterades tidigare i år i en promemoria från Skatteverket. Promemorian fick i remissbehandlingen hård kritik från flera näringslivsorganisationer, liksom från Advokatsamfundet. Samfundet sammanfattade sin kritik med att förslagen innehöll avsevärda brister i fråga om skyddet för den personliga integriteten och oskuldspresumtionen.  Advokatsamfundet motsatte sig också den föreslagna utökningen av områden där Skatteverket på eget initiativ får bedriva brottsbekämpande verksamhet.

Lagrådsremiss: Utökade möjligheter för Skatteverket att bekämpa brott

Advokatsamfundets remissvar till promemorian Några frågor om arbete mot skattebrott.