Post- och telestyrelsen (PTS) har förelagt Telia att upphöra med den trafikstyrning som sker när en kund har använt sin avtalade datavolym och endast ges fortsatt tillgång till vissa applikationer och tjänster men är blockerad från internet i övrigt. Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom idag funnit att Telias åtgärder inte är förenliga med den så kallade TSM-förordningen. PTS beslut är därmed riktigt.

Målet rör två erbjudanden som Telia tillhandahåller för mobiltelefoni och mobilt internet, ”Fri surf på sociala medier” och ”Fri surf lyssna”. PTS ansåg att Telia inom ramen för dessa erbjudanden vidtar otillåtna trafikstyrningsåtgärder, och förelade Telia att upphöra med detta. Telia överklagade föreläggandet till förvaltningsrätten.

Enligt TSM-förordningen från 2015 ska internetleverantörer som huvudregel behandla all trafik likvärdigt på internet och får enbart i vissa undantagsfall genomföra trafikstyrningsåtgärder. TSM-förordningen syftar till att bevara ett öppet internet.

Förvaltningsrätten bedömer att den tekniska åtgärd som Telia vidtar när en kund har förbrukat sin avtalade datavolym utgör en otillåten trafikstyrningsåtgärd enligt TSM-förordningen. Trafikstyrningsåtgärden sker när kunden endast ges tillgång till vissa applikationer och tjänster på internet, men hindras från att få tillgång till övriga delar av internet.

Förvaltningsrätten i Stockholm, mål nr 4207-17.