Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Nej till slopat krav på dubbel straffbarhet

Advokatsamfundets remissvar till betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism.

Advokatsamfundet kan inte ställa sig bakom ett förslag om att slopa kravet på dubbel straffbarhet i terroristlagstiftningen. Det skriver samfundet i sitt yttrande över betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27).

Utredningen har haft i uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till kraven i ett antal FN-resolutioner. I betänkande föreslås bland annat att den som uppsåtligen bryter mot ett beslut om frysning av tillgångar ska dömas till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Den som begår gärningen av grov oaktsamhet döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta ska, enligt utredningen, gälla för svenska medborgare som begår brottet utomlands, oavsett om brottet är straffbart i detta land eller inte. Förslaget innebär därmed ett avsteg från principen om dubbel straffbarhet.

Advokatsamfundet har i flera olika sammanhang tidigare pekat på att ”olika förslag på terroristlagstiftningens område om slopande av kravet på dubbel straffbarhet i sig strider mot sådana sedvanliga straffrättsliga principer som är en förutsättning för ett rättssäkert brottmålsförfarande.” I remissvaret skriver samfundet vidare: ”Det saknas anledning att inta annan ståndpunkt till förslaget rörande domsrätt i det nu remitterade förslaget. Advokatsamfundet avstyrker följaktligen förslaget i denna del.” 

Advokatsamfundet har i övrigt i huvudsak inga invändningar mot de förslag som läggs fram i betänkandet.

Läs Advokatsamfundets remissvar.