Advokatsamfundet kan inte ställa sig bakom ett förslag om att slopa kravet på dubbel straffbarhet i terroristlagstiftningen. Det skriver samfundet i sitt yttrande över betänkandet Ekonomiska sanktioner mot terrorism (SOU 2018:27).

Utredningen har haft i uppdrag att analysera behovet av åtgärder för att Sverige på sanktionsområdet ska leva upp till kraven i ett antal FN-resolutioner. I betänkande föreslås bland annat att den som uppsåtligen bryter mot ett beslut om frysning av tillgångar ska dömas till böter eller fängelse i högst två år eller, om brottet är grovt, till fängelse i högst fyra år. Den som begår gärningen av grov oaktsamhet döms till böter eller fängelse i högst sex månader. Detta ska, enligt utredningen, gälla för svenska medborgare som begår brottet utomlands, oavsett om brottet är straffbart i detta land eller inte. Förslaget innebär därmed ett avsteg från principen om dubbel straffbarhet.

Advokatsamfundet har i flera olika sammanhang tidigare pekat på att ”olika förslag på terroristlagstiftningens område om slopande av kravet på dubbel straffbarhet i sig strider mot sådana sedvanliga straffrättsliga principer som är en förutsättning för ett rättssäkert brottmålsförfarande.” I remissvaret skriver samfundet vidare: ”Det saknas anledning att inta annan ståndpunkt till förslaget rörande domsrätt i det nu remitterade förslaget. Advokatsamfundet avstyrker följaktligen förslaget i denna del.” 

Advokatsamfundet har i övrigt i huvudsak inga invändningar mot de förslag som läggs fram i betänkandet.

Läs Advokatsamfundets remissvar.