Med dagens regelverk upphör polisens tillgång till uppgifter från Försvarets radioanstalts signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet så snart det inleds en förundersökning. Anledningen är framför allt att försvarsunderrättelseverksamhet inte ska blandas samman med brottsutredande verksamhet. Dagens begränsning kan dock, enligt både regeringen och allianspartierna, få allvarliga konsekvenser för polisens förmåga att identifiera och motverka hot mot Sveriges säkerhet.

Nu föreslår därför regeringens utredare, chefsrådmannen vid Umeå tingsrätt Mikael Forsgren, en ny lag som möjliggör att polisen tar emot uppgifter från Försvarets radioanstalt även efter det att en förundersökning har inletts. Lagen förbjuder att uppgifterna används för att utreda brott. De nya reglerna skulle, enligt utredaren, innebära att polisen får bättre möjlighet att förhindra brottslig verksamhet.

Enligt förslaget ska uppgifter från signalspaningen inte få spridas fritt hos polisen. Syftet är att begränsa tillgången till uppgifterna i den brottsutredande verksamheten. Uppgiften att utöva tillsyn över hur de nya reglerna tillämpas läggs på Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden.

Utredningen ska nu remissbehandlas

Polisens tillgång till uppgifter från signalspaning. Ds 2018:35.