Ordförandena i de nordiska ländernas domareförbund har antagit en resolution om situationen för domstolsväsendet i Polen. Domareförbunden ber de nordiska utrikesministrarna att använda sitt inflytande för att återupprätta ett oavhängigt domstolsväsende i Polen.

Den 31 augusti träffades ordförandena i domareförbunden i Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Estland och Lettland. En representant för det polska domareförbundet IUSTITIA var också närvarande. Alla förbunden är medlemmar i det europeiska domareförbundet EAJ.

Ordförandena antog en resolution. I resolutionen uttrycker de sin oro för den politiska inblandningen i det polska domstolssystemet och domarnas försvagade oavhängighet.

Ordförandena har uppmanat sina länders regeringar att med starkast möjliga medel reagera mot försvagandet av rättsstaten i Polen. Sveriges domareförbund har sänt ett brev till Sveriges utrikesminister, med kopia till stats- och justitieministrarna.

Resolutionen från domareförbundens ordförande i de nordiska länderna

Sveriges domareförbunds brev till Sveriges utrikesminister