Inbjudan att lämna ämnesförslag till nordiska juristmötet som hålls i Reykjavik den 20–21 augusti 2020

Det nordiska juristmötet hålls vart tredje år i någon av de nordiska huvudstäderna. Vid mötet diskuteras aktuella juridiska och rätts­politiska frågor. Juristmötena brukar samla kring 1 000 deltagare.

Det 42:a nordiska juristmötet kommer att äga rum i Reykjavik den 20–21 augusti 2020. Min förhoppning är att det svenska deltagandet vid mötet blir stort och med en bred representation av olika juridiska yrkeskårer.

Arbetet med att ta fram ett program till mötet har inletts. Som ett led i detta arbete är jag mycket tacksam för förslag till lämpliga ämnen. Vissa av överläggningsämnena bör vara av mer allmän karaktär. Diskussionen på mötet kan då knyta an till en aktuell samhällsdebatt eller princip­diskussion. Andra ämnen kan vara mer specifika och juridiskt-tekniska.

Tanken är att ämnesförslagen gärna bör kunna sorteras in under t.ex. följande teman:

 • Konstitutionell rätt
 • Förvaltningsrätt
 • Internationell rätt
 • Skadeståndsfrågor
 • Konsumenträtt
 • Klimat/miljötema
 • Skatterätt
 • Gemenskapsrätt
 • Finansmarknadsjuridik
 • Processrätt
 • Familjerätt
 • Avtalsrätt
 • Bolagsstyrning
 • Immaterialrätt
 • Straffrätt/kriminalpolitik
 • Bevisfrågor
 • Juristyrket
 • Nordiska jurister i internationellt rättsligt arbete

Det underlättar om ni till ett ämnesförslag skriver några meningar som närmare beskriver ämnet och som utvecklar varför detta lämpar sig för en diskussion på nordisk nivå.

Om ni har en särskild idé om någon nordisk jurist ni vill lyssna på är också sådana förslag välkomna.

Förslagen bör vara den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena tillhanda senast den 5 oktober 2018. Förslagen skickas via mejl till kontakt@nordisktjuristmote.org.

Sprid gärna denna skrivelse till andra som kan vara intresserade.

Inbjudan till juristmötet i Reykjavik kommer att sändas ut vid årsskiftet 2019/20. Mer information om de nordiska juristmötena finns på länken http://nordisktjuristmote.org/. På länken http://nordiskjurist.org/ finns den gemensamma nordiska hemsidan med den samlade dokumenta­tionen för de senaste juristmötena, från 1948 och framåt. 

För frågor hänvisas till styrelsens sekreterare, Kerstin Bynander, kontakt@nordisktjuristmote.org, 072-546 18 00.

Stefan Strömberg
Ordförande i den svenska styrelsen för de nordiska juristmötena