Nu har det första mötet hållits med arbetsgruppen som tillsattes för att diskutera en förbättring av skatteprocessen efter seminariet i juni om kvaliteten i skatteprocessen.

Gruppen, som består av 14 representanter från förvaltningsdomstolarnas tre instanser, från Skatteverket och från Advokatsamfundet, träffades på Kammarrätten i Stockholm i dag den 24 september.

Kammarrättens president Thomas Rolén, Skatteverkets generaldirektör Katrin Westling Palm och Advokatsamfundets chefsjurist Maria Billing inledde mötet och lämnade en introduktion där de beskrev bakgrunden till arbetsgruppens tillkomst.

Därefter diskuterade gruppen bland annat innebörden av sitt uppdrag och vilka förbättringsområden som är mest angelägna att behandla.

Förslaget att bilda en arbetsgrupp med alla parter som är inblandade i skattemål för att diskutera en förbättring av skatteprocessen i framför allt stora mål väcktes vid ett seminarium om kvaliteten i skatteprocessen som hölls på Advokatsamfundets kansli den 11 juni. Bakgrunden till seminariet var en undersökning som Stiftelsen Rättvis skatteprocess lät genomföra för att kartlägga hur advokater som arbetar med skatterätt uppfattar att processen i förvaltningsdomstolarna fungerar. Undersökningen visade att advokaternas förtroende för skatteprocessen i de svenska förvaltningsdomstolarna är mycket lågt.

Arbetsgruppen för utveckling av skatteprocessen består av

Advokat Sven-Åke Bergkvist, Mannheimer Swartling

Advokat Börje Leidhammar, Advokatfirman Leidhammar

Advokat Mattias Schömer, Advokatfirman Vinge

Advokat Kristina Söderman, Ahlford Advokatbyrå

Rättschefen Gunilla Hedvall, Skatteverket

Enhetschefen Eva Mårtensson, Skatteverket

Experten Olof Sundin, Skatteverket

Experten Pontus Thulin, Skatteverket

Experten Kristian Zeman, Skatteverket

Justitierådet Mari Andersson, Högsta förvaltningsdomstolen

Lagmannen Marie Jönsson, Kammarrätten i Stockholm (sammankallande)

Lagmannen Petter Classon, Kammarrätten i Göteborg

Chefsrådmannen Michael Erliksson, Förvaltningsrätten i Stockholm

Chefsrådmannen Peter Kristiansson, Förvaltningsrätten i Malmö