CCBE, Rådet för advokatorganisationerna i Europa, välkomnar att EU inlett så kallade artikel 7-förfaranden mot Polen och Ungern.

Artikel 7 i Lissabonfördraget innehåller riktlinjer för unionens agerande när det finns ”en klar risk för att en medlemsstat allvarligt åsidosätter värdena i artikel 2”. Artikel 2 listar i sin tur de värden som EU ska bygga på: ”respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter.”

Artikel 7-förfarandet, ibland kallat EU:s atombomb, mot Polen aktiverades av EU-kommissionen i december, medan EU-parlamentet röstade igenom förfarandet mot Ungern nu i september.

Ytterst kan förfarandet leda till att det land som utsätts för det förlorar sin rösträtt i unionen. För detta krävs dock ett enhälligt beslut från medlemsländerna. Bedömare anser att det därmed är osannolikt att man kan nå ett beslut om att utestänga något av länderna, eftersom de båda lovat att blockera förfarandet till skydd för varandra.

CCBE har vid flera tillfällen tidigare uttryckt sin oro över utvecklingen i Polen och Ungern, och pekat på hur regeringarna underminerar domstolarnas självständighet och rule of law.