Förslagen om att möjliggöra resning till nackdel för den enskilde när det kommit nya uppgifter om personens ålder är illa genomtänkta och brister i rättssäkerhet. Det anser Advokatsamfundet som nu lämnat sitt yttrande över promemorian Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19).

Utredaren Per Lennerbrant föreslår att resning ska vara möjlig, till den tilltalades nackdel eller fördel, om det kommer fram nya uppgifter i efterhand om att en dömd person sannolikt har en annan ålder än vad domstolen funnit. För att domen ska prövas på nytt krävs det att brottet kan leda till mer än ett års fängelse.

Advokatsamfundet avstyrker förslagen i promemorian som avser resning till nackdel för den enskilde. Resningsfrågan aktualiserar, enligt remissvaret, en konflikt mellan två rättsliga principer, sanningsprincipen och orubblighetsprincipen. Sanningsprincipen har här av rättssystemet getts företräde i fråga om resning till fördel för den tilltalade, medan orubblighetsprincipen får företräde vid resning till den tilltalades nackdel. ”En sådan ordning är enligt Advokatsamfundet av central betydelse, och bygger på att det allmänna intresset som kräver att en oskyldig inte döms har företräde framför samhällets plikt att se till att en skyldig person inte slipper straff”, skriver Advokatsamfundet.

Samfundet pekar också på att de föreslagna reglerna främst skulle komma att tillämpas på personer som kommit som asylsökande till Sverige, och som i många fall inte själva känner till sin exakta ålder. Förslaget är dessutom utformat så att två olika sannolikhetsbedömningar ska göras vid prövningen av resningsfrågan. Detta ger, skriver Advokatsamfundet, ” upphov till rättsosäkerhet vad gäller förutsebarhet, samt riskerar att leda till svårigheter i tillämpningen av bestämmelsen.”

Mot bakgrund av dessa problem avstryker Advokatsamfundet förslagen om nya regler beträffande resning till den enskildes nackdel.

Advokatsamfundet påpekar också att de föreslagna ändringarna avseende resning till nackdel för den enskilde under alla omständigheter bör vara förbehållet endast de allvarligaste brotten.

Läs Advokatsamfundets remissvar.

Resning vid nya uppgifter om den tilltalades ålder (Ds 2018:19).