Advokatsamfundets sände en skrivelse till Migrationsverket den 15 maj. Nu har Migrationsverket svarat.

Advokatsamfundet tog i sin skrivelse upp att många advokater har fått uppfattningen att de inte får närvara på plats vid muntliga utredningar i asylärenden, bland annat därför att Migrationsverkets kallelser enbart anger att biträde och tolk erbjuds att delta vid sammanträdet per telefon. Advokatsamfundet hade också fått uppgifter om att anställda vid Migrationsverket ska ha meddelat att biträdet inte skulle beviljas ersättning för tidsspillan och utlägg om biträdet väljer att åka till den ort där klienten deltar i utredningen, och i något fall även att verket skulle överväga ett entledigande av biträdet om biträdet inte godtog de föreslagna formerna för utredningen.

I svaret skriver generaldirektören Mikael Ribbenvik att Migrationsverket har beslutat om en tillfällig instruktion för att genomföra asylutredningar i syfte att minska spridning av covid-19. Det framgår av instruktionen att den sökande ska sitta i ett rum och utredaren i ett annat samt att tolk och offentligt biträde kan delta via telefon, om de inte deltar på plats i Migrationsverkets lokaler tillsammans med den sökande. Det finns inget hinder för biträdet att delta fysiskt på plats i Migrationsverkets lokaler.

Migrationsverket skriver vidare att verket har ett ansvar för att varje ärende blir utrett i den omfattning som krävs utan att rättssäkerheten blir lidande. I vissa fall har Migrationsverkets tjänstemän i ett enskilt fall bedömt att deltagande via telefon är det mest lämpliga, eftersom Migrationsverket på orten inte har tillgång till utredningsrum där Folkhälsomyndighetens rekommendationer om distans kan följas.

I svaret beklagar Migrationsverket att offentliga biträden har fått uppfattningen att det nya sättet att utreda innebär att biträden aldrig kan närvara på plats i Migrationsverkets lokaler.  Migrationsverket avser att förtydliga kallelserna till utredning, så att det framgår att ett biträde kan delta vid utredningssamtal i Migrationsverkets lokaler tillsammans med den sökande eller välja att delta per telefon om det bedöms vara tillräckligt.

Slutligen förklarar generaldirektören att det naturligtvis inte är möjligt att neka ersättning för biträde som närvarar vid muntlig utredning eller att entlediga biträdet. Migrationsverket beklagar uttalanden av det slaget från verkets personal.

Migrationsverkets svar till Advokatsamfundet om verkets nya rutiner för genomförandet av muntliga utredningar med anledning av coronavirusets spridning