I ett uttalande uttrycker CCBE, Rådet för de europeiska advokatsamfunden, oro och slår fast 12 principer som måste upprätthållas när regeringar och privata aktörer använder smittspårningsappar för att begränsa spridningen av covid-19-pandemin. Dessutom ställer CCBE upp en rad minimikrav på smittspårningsappar. Uttalandet bygger på CCBE:s överväganden om smittspårningsapparna.

I uttalandet förklarar CCBE att organisationen förstår att det är nödvändigt för regeringarna att skydda medborgarnas hälsa och att begränsa smittspridningen. Men CCBE noterar också att användningen av smittspårningsappar sannolikt innebär en inskränkning av grundläggande rättigheter, bland annat rätten till personlig integritet och rätten till begränsning av behandling av personuppgifter.

CCBE slår fast att sådana inskränkningar bara kan godtas om de är försvarliga utifrån proportionalitetsprincipen.

I Sverige beslutade Folkhälsomyndigheten i månadsskiftet april–maj att inte använda smittspårningsappar för covid-19.

CCBE:s uttalande om smittspårningsappar, med principer och minimikrav, samt CCBE:s överväganden om smittspårningsappar