Coronapandemin har inneburit och innebär en ekonomisk påfrestning för många av advokatbyråerna, visar en färsk undersökning genomförd på uppdrag av Advokatsamfundet. Studien visar dessutom att många advokater ser att krisen påverkat klienternas rättssäkerhet.

53 procent av de svarande advokatbyråerna uppger att ärendetillströmningen minskat på grund av pandemin. Mer än var tionde advokatbyrå har sett en minskning med över 50 procent. 39 procent av byråerna har inte märkt någon minskning, och en liten del beskriver till och med en ökning (7 procent).

Värst drabbade är byråer med inriktning på migrationsrätt, men även brottmålsbyråer, humanjurister och allmänpraktiserande byråer upplever kännbara minskningar.  De affärsjuridiska byråerna drabbas minst, även om svaren här är ojämnt fördelade.

Drygt hälften av byråerna uppger också att de debiterat färre timmar under mars och april, jämfört med månaderna innan, och över 60 procent vittnar om minskad omsättning.

Trots nedgången har relativt få advokatbyråer hittills tvingats till personalnedskärningar eller permitteringar. 82 procent av byråerna uppger att pandemin inte medfört några personalförändringar.

I undersökningen ingick också frågor om hur rättssäkerhet påverkats av pandemin. Ungefär en fjärdedel av de svarande upplever att rättssäkerheten har påverkats negativt. Lika många är osäkra, medan hälften inte ser några sådana försämringar. Bland brottmålsbyråerna är det fler som upplever rättssäkerhetsproblem, hela 37 procent. Framför allt är det inställda förhandlingar som äventyrar rättssäkerheten, enligt de svarande.

På frågorna om hur Advokatsamfundet kan stödja advokatbyråerna är de vanligaste svaren att värna rättssäkerheten liksom advokaternas och klienternas säkerhet och skydd från smitta. Advokatsamfundet har också, enligt de svarande, en viktig roll i kontakten med domstolar, polis, försäkringsbolag och andra myndigheter, särskilt i dessa tider.

Undersökningen genomfördes av företaget Regi på uppdrag av Advokatsamfundet under perioden 26 maj och 9 juni 2020. En webbenkät skickades till 2012 företrädare på advokatbyråerna, varav totalt 1097 svarade. Svarsfrekvens blev därmed 55 procent.

Av de svarande samtliga byråerna omsätter 953 under 10 miljoner kronor om året, 120 byråer 10–100 miljoner kronor och 24 advokatbyråer över 100 miljoner kronor.

Läs Regis rapport från undersökningen.