Hösten 2019 publicerade media artiklar med rubrikerna ”Dömd rappare spelade in musikvideo i tingsrätten” och ”Dömd rappare spelade in musikvideo i rättssal”. Av artiklarna framgick att en artist hade spelat in en musikvideo i tingsrätten med advokater som statister. Vid inspelningen skulle personer som hade medverkat under inspelningen ha stått på borden, och ordningsvakter skulle ha reagerat starkt.

Disciplinnämnden prövade i januari i år frågor hänförliga till detta. Musikvideon hade då inte publicerats, och nämnden fann vid sin prövning inte någon anledning att ifrågasätta att de uppgifter advokaterna hade lämnat i sina yttranden om vad som förekommit vid inspelningen var korrekta. Utredningen visade inte att advokaterna hade brutit mot god advokatsed och ärendena föranledde därför inte någon åtgärd.  

Musikvideon har efter nämndens beslut publicerats. Mot bakgrund härav har nya ärenden initierats i fråga om medverkan vid inspelningen. Nämnden har nu fattat beslut även i dessa. Sammanlagt finns sex nya beslut från disciplinnämnden.

Två beslut rör advokater vars medverkan vid inspelningen inte prövats tidigare. Advokaterna har gjort gällande att deras medverkan inte haft koppling till yrkesutövningen. Vidare har de anfört bl.a. att de inte hade tagit del av den aktuella texten i förväg, att de inte kunnat höra texten under inspelningen och att de inte medverkat vid färdigställande av videon.

  • Nämnden har i besluten inledningsvis konstaterat att deltagandet vid en samlad bedömning måste anses ha haft sådant samband med advokatverksamhet att ärendena när det gäller medverkan vid inspelningen, får prövas mot reglerna om god advokatsed.
  • Därefter har nämnden redogjort för att en advokat ska uppträda sakligt och korrekt samt så att förtroendet för advokatkåren upprätthålls, och att det därför är viktigt att en advokat inför sitt deltagande i olika sammanhang tar reda på information om och överväger lämpligheten av ett eventuellt deltagande.
  • Nämnden uttalar sedan att advokaterna brustit vad gäller att vidta erforderliga åtgärder inför sin medverkan, såsom exempelvis närmare ha undersökt vad videoinspelningen skulle komma att handla om och hur den skulle komma att användas.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämndens beslut

Samma bedömning förekommer i ytterligare ett av de sex besluten. Men det beslutet rör även fråga om hur advokaten – som innefattades i ett av ärendena som nämnden prövade i januari – utformat sina yttranden i det tidigare ärendet; yttrandena var utformade på ett sätt som gav intryck av att advokaten inte skulle ha medverkat vid inspelningen, trots att han hade det. Advokaten har tilldelats varning.

Disciplinnämndens beslut

Övriga tre beslut rör advokater vars medverkan vid inspelningen av musikvideon prövats tidigare. I dessa har nämnden konstaterat att advokaternas medverkan rättskraftigt prövats genom besluten i januari, och funnit att vad som framkommit sedan besluten meddelades inte är av sådan beskaffenhet att nämnden lagligen kan ändra de tidigare besluten. Ärendena har därför inte föranlett någon vidare åtgärd.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämndens beslut

_____________________________

Disciplinnämndens tidigare beslut: 1 2 3