Den digitala närvaron var god när Advokatsamfundet höll sitt fullmäktigemöte – det första via länk – idag den 11 juni. I Industrisalen i Näringslivets hus, Stockholm, fanns endast ett fåtal deltagare, medan de valda fullmäktige och andra åhörare medverkade via videolänk.

Fullmäktigemötet inleddes traditionsenligt med att mottagaren av Advokatsamfundets journalistpris presenterades. Priset gavs i år till Expressenjournalisten David Baas, som dock på grund av den pågående pandemin redan fått ta emot sitt pris vid en mindre ceremoni i Advokatsamfundets hus. Läs mer om pristagaren!

David_Baas_journalistpris_2020_foto_Petrus_Iggstrom_2_560.jpg
David Baas tog emot Advokatsamfundets journalistpris 2020 vid en mindre ceremoni på samfundets kansli tidigare i juni.
Foto: Petrus Iggström

Efter upprop och val av advokat Charlotta Falkman till mötesordförande redogjorde Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander och ordförande Christer Danielsson gemensamt för utvecklingen under föregående år och under vintern och våren.

Fullmaktige_2020_podium_1_Tom_Knutson_560.jpgAdvokatsamfundets ordförande Christer Danielsson och generalsekreterare berättade om samfundets utveckling under det senaste året inför videokamerorna i Industrisalen.
Foto: Tom Knutson

Fullmaktige_2020_podium_Falkman_Tom_Knutson_560.jpg
Advokat Charlotta Falkman var mötesordförande vid årets fullmäktigemöte.
Foto: Tom Knutson

Den stora händelsen under 2019 var, enligt Christer Danielsson, att Advokatsamfundet fick en ny generalsekreterare för första gången på 20 år. Han konstaterade dock att detta redan kändes avlägset, med allt dramatiskt som hänt i samhället sedan dess.

Mia Edwall Insulander redovisade sedan de rykande färska resultaten av den enkätundersökning om coronapandemins inverkan på advokatbyråerna som Advokatsamfundet genomfört bland advokatbyråerna. Hon berättade att de allra flesta byråerna inte behövt göra några personalförändringar på grund av pandemin, men att mer än hälften av dem upplevt minskad omsättning och minskad ärendetillströmning. Värst har pandemin slagit mot brottmålsbyråerna. Ungefär en fjärdedel av de svarande uppger också att krisen påverkat rättssäkerheten negativt. Resultaten av undersökningen kommer att presenteras mer ingående på webbplatsen och i tidskriften Advokaten.

Mia Edwall Insulander berättade också om andra insatser som Advokatsamfundet gjort för att hjälpa advokaterna under pandemin, bland annat en speciell webbsida där advokaterna kan hitta fakta och få veta mer om samfundets arbete. Dessutom planeras ytterligare två projekt under sommaren: en föreläsningsserie om bland annat advokatrollen och advokatetiken för sommarnotarier vid advokatbyråer, samt en annan serie föreläsningar med skickliga brottmålsadvokater om brott och straff, riktad till ungdomar i Stockholms stad. Mer information om dessa två projekt kommer på webben inom kort.

Christer Danielsson rapporterade om att den nuvarande obligatoriska ansvarsförsäkringen löper ut vid årsskiftet. De inkomna offerterna ger gott hopp om att samfundet inte kommer att behöva höja serviceersättningen under nästa år.

En annan nyhet som presenterades av ordföranden var att Advokatdagarna, som i år skulle ha firat tioårsjubileum, ställs in på grund av pandemin. Inte heller den redan framflyttade Rakelkonferensen kommer att äga rum i fysisk form. Istället planeras en digital konferens. Stockholm Human Rights Award delas ut som vanligt under hösten, men utan den stora prisutdelning som brukar hållas i Berwaldhallen.

Christer Danielsson och Mia Edwall Insulander avslutade sin föredragning med att ta upp några av de utmaningar som de menar att advokatkåren står inför. En av utmaningarna är förtroendet för advokatkåren, som, enligt Danielsson, är extremt viktigt för att advokaterna och Advokatsamfundet ska få behålla sin unika ställning i samhället. Andra viktiga utmaningar är rättssäkerheten, access to justice-frågorna och advokaternas oberoende och självreglering, som allt emellanåt nu ifrågasätts.

Vice ordförande Eva-Maj Mühlenbock presenterade samfundets ekonomi. Hon konstaterade att den pågående pandemin och den kris som den skapat får effekter även här, men att Advokatsamfundet är rustat för att klara denna utmaning.

Fullmaktige_2020_Muhlenbock_w_Tom_Knutson_560.jpg
Eva-Maj Mühlenbock, vice ordförande i Advokatsamfundets styrelse, höll föredragningen om samfundets ekonomi.
Foto: Tom Knutson

Fullmäktige valde också tio ledamöter till Advokatsamfundets styrelse. Nya i styrelsen är advokaterna Johan Eriksson, Stockholm, och Christina Griebeler, Frankfurt am Main. Dessutom omvaldes Klas Wennström, Stockholm, Anna Ulfsdotter Forssell, Stockholm, Christina Malm, Stockholm, Fredrik Ungerfält, Göteborg, Sait Umdi, Malmö, Sven A. Olsson, Helsingborg, Erik Sjöman, Malmö samt Petter Hetta, Umeå.  Samtliga ledamöter valdes för tiden den 1 juli 2020 – 30 juni 2022.

Fullmaktige_2020_Wallin_Tom_Knutson_560.jpg
Valberedningens ordförande, advokat Martin Wallin, presenterade valberedningens förslag till val.
Foto: Tom Knutson

Till ordförande i disciplinnämnden för tiden den 1 juli 2020 – 30 juni 2024 omvaldes Börje Samuelsson, Helsingborg. Advokat Ulrika Borg blev ny ledamot av disciplinnämnden. Advokaterna Biörn Riese, Stockholm, och Anna Steén, Malmö, valdes om.

Fullmaktige_2020_sal_Tom_Knutson_560.jpg
Förhandlingssalen i Näringslivets hus var i år inte full av fullmäktigeledamöter, utan av videokameror som sände mötet via ett konferenssystem så att fullmäktiges ledamöter och andra intresserade advokater kunde delta i förhandlingarna via dator. Endast mötespresidiet och ett litet antal övriga var på plats fysiskt.
Foto: Tom Knutson