I Sveriges Radios Ekot i dag den 8 juni kommenterade Advokatsamfundets generalsekreterare riksdagsmajoritetens krav på att på att den svenska lagstiftningen om utländska månggiften ska bli mer ingripande än vad som föreslås i utredningsbetänkandet Skärpta regler om utländska månggiften(SOU 2020:2).

Utredningen föreslår i sitt betänkande att äktenskap som har ingåtts av den som redan är gift som huvudregel inte ska erkännas i Sverige från den 1 juli 2021 – även om parterna saknade anknytning till Sverige när äktenskapet ingicks. Enligt utredningens förslag ska äldre lagstiftning gälla i fråga om äktenskap som har ingåtts innan de nya reglerna träder i kraft. Det innebär att månggiftesäktenskap som har ingåtts enligt utländsk lag före den 1 juli 2021 fortfarande erkänns, om ingen av parterna hade anknytning till Sverige.

Men en majoritet av riksdagens partier kräver nu att inte heller månggiften som har ingåtts i tiden innan de nya reglerna träder i kraft ska erkännas, om parterna kommer till Sverige efter den 1 juli 2021. Den 6 maj antog riksdagen ett tillkännagivande till regeringen efter förslag från civilutskottet om att i vart fall sådana polygama äktenskap där de berörda personerna kommer till Sverige efter att de nya reglerna har trätt i kraft ska omfattas av de nya reglerna.

Mia Edwall Insulander förklarade i radioinslaget att Advokatsamfundet av rättssäkerhetsskäl har en annan uppfattning än riksdagsmajoriteten och förordar utredningens förslag.

– Det är en viktig regel att ny lagstiftning inte får tillämpas retroaktivt, det vill säga inte på rättigheter och skyldigheter som har uppkommit före ikraftträdandet. Därför har vi ställt oss bakom utredningens förslag när det gäller övergångsbestämmelser, sa hon.

I sitt remissyttrande över utredningsbetänkandet Skärpta regler om utländska månggiften framhöll Advokatsamfundet att det som allmän utgångspunkt måste säkerställas, när ny civilrättslig lagstiftning införs, att de nya reglerna inte ingriper i redan existerande rättsförhållanden. Det är som princip en viktig rättssäkerhetsfråga att ny lagstiftning inte tillämpas retroaktivt och att nya bestämmelser inte tillämpas för rättigheter och skyldigheter som har uppkommit före ikraftträdandet, skrev samfundet. Enligt Advokatsamfundet bör det synsättet tillämpas även på rättsverkningarna för de enskilda parterna av lagstiftningen om månggifte. Mot den bakgrunden, och av de skäl som redovisas i utredningens betänkande, anser Advokatsamfundet inte att den föreslagna lagstiftningen bör tillämpas retroaktivt till någon del.

Advokatsamfundets remissyttrande över utredningsbetänkandet Skärpta regler om utländska månggiften(SOU 2020:2)