Vid Sveriges advokatsamfunds fullmäktigemöte i dag den 15 juni valdes Christer Danielsson, Stockholm, till ny ordförande i Advokatsamfundet. Till vice ordförande valdes Eva-Maj Mühlenbock, Stockholm.


Årets advokatfullmäktigemöte på Näringslivets hus i Stockholm samlade många deltagare.

Det fanns två förslag till var och en av ordförande- och vice ordförandeposterna. Advokatsamfundets valberedning hade föreslagit att Lena Frånstedt Lofalk skulle väljas till ordförande och Tobias Fälth till vice ordförande. Efter sluten votering med röstsiffrorna 37 mot 24 stod det klart att fullmäktigemötet hade valt det alternativa förslaget, Christer Danielsson och Eva-Maj Mühlenbock. En röst var blank och en var ogiltig.

Nya ledamöter i Advokatsamfundets styrelse i övrigt är Åsa Erlandsson och Mia Edwall Insulander, båda Stockholm, samt Erik Sjöman, Malmö.

Fullmäktige valde Börje Samuelsson, Helsingborg, till ny ordförande i Advokatsamfundets disciplinnämnd. Till ny vice ordförande i disciplinnämnden valdes Leif Ljungholm, Malmö.

Biörn Riese, Stockholm, valdes till ny ledamot i disciplinnämnden.

Advokatsamfundets avgående ordförande Bengt Ivarsson berättade att samfundets styrelse i dag har beslutat att tillsätta en arbetsgrupp för att utarbeta ett nytt rättspolitiskt program för Advokatsamfundet.

Generalsekreteraren Anne Ramberg påminde deltagarna i fullmäktigemötet om att Advokatsamfundet är reglerat i rättegångsbalken och där har anförtrotts ett antal uppgifter av lagstiftaren. En av samfundets viktigaste ändamål är att upprätthålla en hög etisk och professionell kvalitet i advokatkåren.


Advokatsamfundets generalsekreterare Anne Ramberg redogjorde för Advokatsamfundets omfattande verksamhet under det senaste året.

Vice ordföranden Christer Danielsson förklarade i sin föredragning av Advokatsamfundets förvaltningsberättelse att samfundets ekonomi är mycket solid.

Vid fullmäktigemötet delades också Advokatsamfundets journalistpris ut. Årets pris gick till Eskilstuna-Kurirens reporter Mathias Ståhle.


Anne Ramberg delade ut Advokatsamfundets journalistpris till Eskilstuna-Kurirens kriminalreporter Mathias Ståhle.

Journalistpriskommitténs motivering löd: ”Mathias Ståhle har under många år utmärkt sig som skicklig och orädd grävande reporter på Eskilstuna-Kuriren. Han har gjort flera uppmärksammade kriminaljournalistiska granskningar. Ståhle har också genomlyst politisk extremism, nu senast den främlingsfientliga organisationen Granskning Sverige. Mathias Ståhles arbete karakteriseras av mod, integritet och uthållighet. Ståhle besitter därtill en imponerande förmåga att resonera och samtala även med dem han synar allra tuffast.”


Mathias Ståhle tog emot Advokatsamfundets journalistpris, som delas ut sedan 1987 till en journalist som på ett sakligt, engagerande och skickligt sätt har behandlat förhållanden inom rättsväsendets och rättssäkerhetens område.