Bolagsverket föreslår nya föreskrifter om registrering av verkliga huvudmän för att öka insynen i fråga om ägande i och kontroll av juridiska personer och juridiska konstruktioner, med anledning av regeringens proposition 2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Sveriges advokatsamfund har i huvudsak inga synpunkter mot Bolagsverkets förslag till föreskrifterna som syftar till att förebygga, upptäcka och förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Men Advokatsamfundet, som kommer att omfattas av registreringsskyldigheten även om samfundet inte har några verkliga huvudmän enligt lagstiftningens definition att rapportera, menar att det finns många frågetecken kring hur registret över verkliga huvudmän kommer att tillämpas ibland annat förhållande till advokater och advokatbyråer, och skriver: ”Det är därför beklagligt att ovan angivna förarbeten inte ger större ledning beträffande advokatbyråers och andra verksamhetsutövares registreringsskyldighet i Bolagsverkets register.”

Läs hela Advokatsamfundets yttrande här.