Juridiska Biblioteket Hilda SHRA Menu Search Question Bubble User tie User Coin warning Check Close angle-up angle-down Twitter Facebook linkedin Document hand with heart paragraph

Proposition om utvidgad möjlighet till uteslutning av advokater

Regeringen föreslår i en proposition, idag den 27 juni, att möjligheten att utesluta en advokat ur Advokatsamfundet utvidgas.

Förslaget syftar till att säkerställa att advokater uppfyller lagens krav på lämplighet. Advokatsamfundet har tidigare begärt en lagändring. Redan 2011 tog Advokatsamfundet ett initiativ till en ändring och hemställde hos regeringen att rättegångsbalkens regler om uteslutning skulle ändras.

Enligt nuvarande ordning finns det begränsade möjligheter att utesluta en advokat ur Advokatsamfundet på grund av hans eller hennes agerande utanför advokatverksamheten. Förslaget innebär att en advokat som visar sig uppenbart olämplig att vara advokat genom att begå brott utanför advokatverksamheten ska uteslutas ur samfundet.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2018.

Läs hela propositionen