I en artikel i Svensk Juristtidning efterlyser justitieråden Mats Melin, ordförande i Högsta förvaltningsdomstolen, och Stefan Lindskog, ordförande i Högsta domstolen, en diskussion om huruvida de svenska domstolarnas oberoende behöver stärkas och hur det kan ske.

De noterar att auktoritära och populistiska tendenser visar sig på flera håll i Europa, att partier som är ett uttryck för sådana strömningar har kommit i regeringsställning i Ungern och Polen, och att partierna i båda staterna strävar efter att befästa sin ställning genom att ta makten över domstolarna. Partierna riktar i första hand in sig mot de högsta instanserna och den centrala domstolsadministrationen, skriver de två ordförandena.

Mats Melin och Stefan Lindskog konstaterar i artikeln att oberoende domstolar är ett värn mot auktoritär maktutövning och ett skydd för enskildas grundläggande fri- och rättigheter. De menar att en sådan diskussion måste föras nu när stabilitet och relativ enighet om grundläggande värden råder – sedan kan det vara för sent.

I artikeln framför justitieråden bland annat ett förslag som f.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt tidigare har presenterat i Svensk Juristtidning, om att Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen gemensamt skulle avgöra mål av övergripande betydelse i särskild sammansättning med ledamöter från båda de högsta domstolarna.

Utifrån erfarenheter av de metoder som auktoritära regimer har använt för att ta kontrollen över domstolarna föreslår Mats Melin och Stefan Lindskog att högsta antalet justitieråd och justitierådens pensionsålder regleras i grundlagen, och att sättet att utse justitieråd ändras.

Melin och Lindskog föreslår också att styrningen av Domstolsverket ska ändras så att verkets oberoende garanteras, genom att det ska ledas av en styrelse där majoriteten är domare.

Stefan Lindskog säger till Sveriges Radio att syftet med förslagen är att göra det svårare för en eventuell kommande auktoritär regim att begränsa domstolarnas makt när det gäller domarnas oberoende och att säkerställa rättsstaten.

Mats Melin & Stefan Lindskog: ”Domstolarnas oberoende behöver stärkas”, SvJT 2017 s. 345

”Justitieråd vill stärka domstolarna” – inslag med Mats Melin och Stefan Lindskog i Sveriges Radio