Regeringen föreslår i en promemoria två nya påföljder för lagöverträdare under 18 år: ungdomstillsyn och ungdomsövervakning. Syftet med förslagen är att det ska finnas en lämplig ungdomspåföljd som är tillräckligt ingripande med hänsyn till brottslighetens allvar och den unges tidigare brottslighet. Därmed ska vuxenpåföljder och höga bötesstraff kunna undvikas.

Förslagen bygger på Påföljdsutredningens överväganden och förslag om kontaktskyldighet för unga och ungdomsövervakning.

Ungdomstillsyn föreslås i ingripandegrad motsvara ungdomstjänst och komma ifråga först när det konstaterats att det saknas förutsättningar att bestämma påföljden till ungdomsvård eller ungdomstjänst. Påföljden ska innefatta en skyldighet för den unge att dels sammanträffa och hålla kontakt med en särskilt utsedd stödperson, dels – som huvudregel – delta i annan särskilt anordnad verksamhet. Ungdomstillsyn ska bestämmas av domstolen med hänsyn till brottslighetens allvar och föreslås kunna avse minst en månad och som mest sex månader.

Ungdomsövervakning kommer att innebära att påföljdstrappan för unga lagöverträdare fylls ut med ytterligare ett trappsteg, i glappet mellan påföljderna ungdomsvård, ungdomstjänst och ungdomstillsyn och påföljden sluten ungdomsvård. Påföljden föreslås innefatta ett rörelsebegränsande inslag med en så kallad helghemarrest övervakat med elektroniska hjälpmedel för den unge som utgångspunkt. Påföljden föreslås väljas främst när det är fråga om brottslighet med straffmätningsvärden som överstiger sex månader men inte uppgår till ett år och vid återfall i allvarlig brottslighet som då kan ha ett straffmätningsvärde som något understiger sex månader.

Läs hela promemorian här