Regeringen överlämnade sin lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag den 8 juni.

Förslagen i lagrådsremissen bygger på 3:12-utredningens betänkande Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag (SOU 2016:75). Efter kritik från remissinstanserna mot de effekter utredningens förslag kunde få för mindre företag tog Finansdepartementet fram en tilläggspromemoria med justeringar av utredningens förslag,  Utkast till lagrådsremiss Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag.

Advokatsamfundet var i sitt remissvar kritiskt mot utredningens förslag på flera punkter. Men Advokatsamfundet var positivt till förslaget om att slopa kravet på ägarandel om minst 4 procent och ersätts med ett individuellt löneunderlag som ger lika behandling oavsett antal aktieägare i företaget.

I lagrådsremissen har regeringen tagit intryck av Advokatsamfundets synpunkter på några av frågorna.

Men förslagen i andra delar går emot samfundets förslag. Regeringen delar inte Advokatsamfundets uppfattning att förslaget att återinföra en ”trappa” för beräkningen av det lönebaserade utrymmet komplicerar reglerna och missgynnar företag med flera delägare. Advokatsamfundet har föreslagit en rak procentsats på 40 procent, men regeringen bedömer att det är lämpligt att fördela löneunderlaget på delägarna innan det lönebaserade utrymmet beräknas och införa en trappa med tre steg.

Lagrådsremissen Förändrade skatteregler för delägare i fåmansföretag

Advokatsamfundets remissvar på betänkandet Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

Advokatsamfundets remissvar på Finansdepartementets tilläggspromemoria