Vid långvariga förhinder för ett målsägandebiträde ska domstolen inte tillåta substitution, utan byta ut biträdet. Eftersom hovrätten ändå tillät substitution vid permanent förhinder för ett biträde, ger Högsta domstolen biträdet ersättning för inläsningskostnader som substitionen medförde.

En biträdande jurist var målsägandebiträde i ett mordmål. Efter tingsrättens dom slutade juristen på advokatbyrån och började i statlig tjänst. När målet överklagades till hovrätten upprättade en advokat på byrån målsägandens överklagande och angav att han var ombud och målsägandebiträde genom substitution. Advokaten meddelade hovrätten att juristen hade slutat. Hovrätten meddelade att det var lämpligast att advokaten fortsatte som målsägandebiträde genom substitution.

I kostnadsräkningen till hovrätten begärde den tidigare biträdande juristen genom advokaten ersättning för den tid det hade tagit för advokaten att läsa in målet inför huvudförhandlingen i hovrätten. Hovrätten tyckte att anspråket var högt och beviljade ersättning för 35 timmars arbete i stället för 44 som hade begärts.

Frågan i Högsta domstolen var om målsägandebiträdet skulle få ersättning för det extra arbete som substitutionen medförde.

HD konstaterar att ett målsägandebiträde har rätt att själv anlita en advokat eller en biträdande jurist på advokatbyrå som substitut utan tillstånd från domstolen, så länge detta inte medför en beaktansvärd kostnadsökning – i motsats till reglerna för offentliga försvarare, där substitution alltid förutsätter tillstånd från domstolen. HD noterar vidare att substitution är avsedd att användas vid kortare förhinder, som en kortare tids sjukdom. Vid långvariga eller permanenta förhinder ska i stället byte av biträde ske.

HD menar att hovrätten fick kännedom om att den biträdande juristen ansåg att hon var permanent förhindrad att utföra uppdraget som målsägandebiträde. Därför borde hovrätten ha tagit initiativ till ett byte av målsägandebiträde i stället för att godta substitutionen.

Om hovrätten hade beslutat att byta ut biträdet, finns det enligt HD anledning att anta att det nya biträdet skulle ha varit berättigat till ersättning för inläsning av målet. Eftersom den biträdande juristen med hänsyn till hennes kontakter med hovrätten inte bör lastas för att byte av biträde inte skedde anser HD att det är skäligt att tillerkänna henne ersättning även för den extra tidsåtgången på grund av substitutionen.

Därför tillerkänner HD målsägandebiträdet den ersättning hon hade yrkat i hovrätten.

HD:s beslut den 20 juni 2017, mål nr Ö 3109-16