Det var domvilla när Högsta domstolen utan att ha haft tillgång till alla handlingar avslog en begäran om prövningstillstånd i ett brottmål och dessutom avslog försvararens begäran om ersättning för arbetet med överklagandet i mars i år. Det finner Högsta domstolen när HD tar upp frågan på nytt efter att den tilltalade och försvararen klagade över grovt rättegångsfel.

Den tilltalade får ändå inte prövningstillstånd, men advokaten får ersättning för sitt arbete efter HD:s förnyade prövning.

Sedan den tilltalade mannen hade dömts sände försvararen in överklagande och kostnadsräkning till hovrätten. Men hovrätten skickade bara över den tilltalades egenhändiga överklagande till HD – inte de handlingar som advokaten hade givit in.

HD konstaterar i sitt beslut att beslutet att inte meddela prövningstillstånd fattades utan att HD hade tillgång till samtliga argument som hade framförts till stöd för att prövningstillstånd skulle beviljas och att HD inte heller hade haft tillgång till försvararens kostnadsräkning. Enligt HD är det rättegångsfel som har förekommit grovt och kan antas ha inverkat på målets utgång.

Därför beslutar HD därför att undanröja det tidigare HD-beslutet på grund av domvilla tar upp målet till ny prövning, där HD inte heller nu meddelar den tilltalade prövningstillstånd. Men HD beslutar att bevilja advokaten ersättning för arbetet med det ursprungliga överklagandet till HD.

För arbetet med klagan över domvilla får advokaten ingen ersättning. HD konstaterar att det saknas lagstöd för att förordna offentlig försvarare i den typen av ärenden.