Riksrevisionen har granskat Polisens forensiska organisation, NFC, och konsterar att resursanvändningen är ineffektiv. Framför allt är det långa handläggningstider och brister i ärendehanteringssystemen som ger upphov till ineffektivitet, och det skapar en ineffektiv resursanvändning i hela rättskedjan. Enligt riksrevisorn avstår Polisens utredare till och med från att skicka in spår för analys eftersom det tar så lång tid att få svar.

Riksrevisionen menar att problemen orsakas till stor del av brister i beställningsprocessen: ”Dels blir det ofta fel när forensiska undersökningar beställs, bland annat på grund av att beställningsformuläret anses vara krångligt att fylla i. Dels avbeställs inte alltid forensiska undersökningar som inte längre behövs, till exempel när ett ärende läggs ned.”

Riksrevisionen rekommenderar Polismyndigheten bland annat att säkerställa att:

  • rutinerna för att beställa forensiska undersökningar ses över,
  • forensiskt kunnig personal kvalitetssäkrar alla beställningar av forensiska undersökningar,
  • ärendehanteringssystemen kopplas samman så att uppgifter överförs automatiskt, samt att
  • forensiska analysbesked och sakkunnigutlåtanden skrivs så att de enkelt kan förstås även av personer utan forensisk sakkunskap.

Läs mer om Riksrevisionens granskning här.

Läs även tidskriften Advokatens artikel ”Skarp kritik mot NFC:s resultatvärdering” (1/2017)