Idag, den 20 september, lämnade regeringen sitt budgetförslag för 2018 till riksdagen. Totalt anslås 45,8 miljarder kronor till Rättsväsendet. Mest tilldelas Polismyndigheten följt av Kriminalvården och Sveriges Domstolar.

Regeringen föreslår i sitt budgetförslag att 2,35 miljarder kronor anvisas under anslaget 1:12 Rättsliga biträden m.m. för 2018. För 2019 och 2020 beräknas anslaget också till 2,35 miljarder kronor.

I budgetförslaget ökar regeringen anslaget för rättsliga biträden med 16 miljoner, som helt och hållet ska gå till målsägandebiträden i sexualbrottmål. Anslaget ökas med anledning av beräknade utgiftsökningar som följd av ny sexualbrottslagstiftning samt att det föreslås tidigare stöd med bland annat målsägandebiträde för den som kan antas ha utsatts för brott.

Under 2016 var kostnadsutfallet för rättsliga biträden 2,75 miljarder kronor varav 53 procent utgifterna på anslaget utgjordes av kostnader för offentlig försvarare. Andra huvudsakliga utgiftsposter är kostnader för målsägandebiträde, offentligt biträde, rättshjälp, konkursförvaltararvode, bevisning och tolkar.

Prognosen för rättsliga biträden 2017 är 2,81 miljarder kronor jämfört med budgeterade 2,99 miljarder kronor. Regeringen konstaterar i sin budget att utgifterna för rättsliga biträden ökar kontinuerligt. Totalt har de ökat med 89 procent under perioden 2007–2016, bland annat på grund av utvecklingen av målens komplexitet, med flera tilltalade och målsäganden i ett och samma mål som bidrar till längre förhandlingstider.

Läs hela regeringens budgetförslag till Rättsväsendet här.